Izvještaj Ureda za reviziju institucija o efikasnosti upravljanja gubicima vode u vodovodnim preduzećima: JP „ViK“ d.o.o. Zenica ima najbolje rezultate

Ured za reviziju institucija Federacije BiH izvršio je reviziju učinka na odabranom uzorku od 10 vodovodnih preduzeća i njihovih osnivača, iz svakog kantona po jedno, kako bi se zadovoljio kriterij geografske zastupljenosti. Prema posmatranim parametrima Grad Zenica i JP „ViK“d.o.o. Zenica imaju najbolje rezultate.

U Izvještaju revizije učinka pod nazivom “Efikasnost upravljanja gubicima vode u vodovodnim preduzećima”, koja je rezultirala zaključcima i preporukama za vodovodna preduzeća i osnivače preduzeća, je konstatovano da je samo JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica provodilo aktivnu kontrolu curenja vode a smanjivanje gubitaka vode navelo kao prioritet poslovne politike.

JP „ViK“ d.o.o. Zenica provodi stalni monitoring vodovodne mreže te je, zahvaljujući preduzetim mjerama, uspjelo smanjiti gubitke vode sa cca. 60% na cca. 27 %.
JP „ViK“d.o.o. Zenica će u naredne dvije godine, izgradnjom najsavremenijeg telemetrijskog monitoringa cjelokupne mreže vodosnabdijevanja, stvoriti uslove za unapređenje upravljanja sistemom. Na taj način će, uz planirano obnavljanje opreme za detekciju kvarova, biti omogućeno dalje smanjenje gubitaka vode.
Revizijski izvještaj takođe ističe JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica kao primjer dobre prakse i kada je u pitanju otkrivanje ilegalnih priključaka jer su gubici vode zbog ilegalnih priključaka svedeni na zanemariv broj.

U izvještaju „ Efikanost upravljanja gubicima vode u vodovodnim preduzećima“ je konstatovan izostanak adekvatnog nadzora osnivača vodovodnih preduzeća što, po ocjeni revizora, dodatno usložnjava teško stanje u oblasti vodosnabdijevanja.
JP „ViK“d.o.o. Zenica i Grad Zenica, kao osnivač preduzeća, su izuzeti iz ove negativne ocjene obzirom da se sve aktivnosti na smanjenju gubitaka vode provode u koordinaciji i pod nadzorom osnivača.

Kompletan izvještaj Ureda za reviziju institucija FBiH pročitajte na sljedećem linku: Efikasnost upravljanja gubicima vode u JP ViK Zenica

Kategorije