Konkurs za izbor i imenovanje direktora odjela za internu reviziju javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica

 JAVNO PREDUZEĆE „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o.  

                                            Z E N I C A

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 81/08 , 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03,34/03 i 65/13), člana 33. i 41. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica („Službene novine općine Zenica“, br. 5/06, 3/07,7/07,1/12 i 3/15) i Odluke  Odbora za  reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica  o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje  direktora Odjela  za internu reviziju broj: 100-1- 18048 /18MJ od 21.12.2018. godine,  Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica  raspisuje

K O N K U R S

ZA IZBOR I   IMENOVANJE  DIREKTORA  ODJELA ZA  INTERNU REVIZIJU   JAVNOG PREDUZEĆA «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O. ZENICA 

 1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  Odjela za internu reviziju JP  „ViK“ d.o.o. Zenica.

 1. Dužnosti direktora Odjela za internu reviziju utvrđene su članom 30. do 33.  Zakonom ojavnim preduzećima  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12 ) i Statutom  JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

 1. Na osnovu provedenog javnog konkursa, Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica  većinom glasova izvršit će izbor najkvalifikovanijih kandidata, a prije konačnog imenovanja direktora Odjela za internu reviziju  JP „ViK“ d.o.o. Zenica, obezbjediće se saglasnost  Skupštine Preduzeća.
  Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.   Sa direktorom Odjela za internu reviziju  zaključit će se  ugovor kojim će se regulisati ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade, koju će svojom  odlukom  odrediti Skupština Preduzeća. 

 1. Kandidat koji apliciraju moraju ispunjavati  opće i posebne uslove, i to:

  a) opći uslovi

 1. da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija i CIPS-ova prijava prebivališta),

 2. da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena kopija lične karte),

 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 4. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup-prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora Odjela za internu reviziju 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje Općinskog suda u Zenici i MUP-a, PU Zenica ),

 6.  da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odjela za internu reviziju (potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 7.  da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 8.  da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 9.  da nije član Odbora za reviziju, Nadzornog odbora ili Uprave, zaposlen u Preduzeću niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 10.  da sa članovima Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

  b) posebni uslovi 

 1. da  ima visoku stručnu spremu –  završen ekonomski fakultet (VII) stepen, najmanje 240 ECTS bodova , (dokaz: ovjerena fotokopija diplome),

 2. da ima 5 godina  radnog  iskustva u poslovima revizije i računovodstva (dokaz: potvrda, uvjerenje o radnom iskustvu),

 3. da posjeduje certifikat  ovlaštenog revizora sa validnom licencom (dokaz: ovjerena fotokopija certifikata ovlaštenog revizora sa važečom licencom Federalnog ministarstva finansija), 

 1. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i javnog preduzeća;

 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti  direktora Odjela za internu reviziju;

 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka;

 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

 • znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja i  ukupnog zakonodavstva iz oblasti finansija, računovodstva i revizije;

 • sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima;

 • ostvareni rezultati rada u toku dosadašnjeg rada;

 • sposobnost za samostalno i timsko vršenje poslova revizije.  

Tražena dokumentacija mora biti  ovjerena fotokopija, ne starija od 3 mjeseca i ista se neće vraćati kandidatima.

Sa podnosiocima prijava koji  budu ispunjavali formalno-pravne uslove,  Komisija  za  provođenje konkursa  obaviće pismeni test, nakon  čega će Odboru za reviziju  predložiti uži izbor kandidata, sa kojima će radi procjene kvalifikacije i iskustva kandidata obaviti intervju i donijeti prijedlog Odluke o izboru.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od najmanje  5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

 Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“,  u listu „Oslobođenje“, web stranici Grada   Zenica i web stranici JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, ulica Bistua Nuova br. 17,
sa naznakom Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica – „Prijava na konkurs za  izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za  Odbor za reviziju  JP „ViK“ d.o.o. Zenica

 mr.sci. Pidro Elvira

Zenica, 21.12.2018. godine

Broj: 100-1-18048-2/18

Kategorije