O G L A S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca na radno mjesto pod nazivom „Tehnički rukovodilac“ u Službi za ispitivanje i verifikaciju vodomjera

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.  Z E N I C A

Na osnovu člana 26. i 27 . Statuta JP „ViK“ d.o.o. Zenica,  a u skladu sa  Odlukom broj:101-5420/18MJ od 11.04.2018. godine , direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje 

O G L A S
za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme
uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 na radno mjesto pod nazivom  „Tehnički rukovodilac “  u Službi za ispitivanje i verifikaciju vodomjera …………………………………………………………..1 (jedan) izvršilac

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat koji se prijavljuje  na oglas potrebno je da ispunjava  i posebne uslove i to:

- ima završen  mašinski  ili građevinski fakultet , VII stepen stručne spreme, odnosno da ima visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema  studiranja;
– ima  najmanje 2 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima;
– da poznaje   rad na  računaru MS office,
– da je vozač „B“ ktg ;

 Uz prijavu na oglas,  kandidati  su  dužani dostaviti:

- biografiju odnosno CV,
– diplomu o završenom fakultetu, sa stečenim zvanjem  dipl. mašinski inžinjer ili diplomirani građevinski inžinjer;
– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu koje sadrži popis radnih mjesta na kojima  je kandidat radio i periode rada na tim  radnim mjestima;
– uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru( ukoliko kandidat nema uvjerenja, u toku oglasne procedure  će se izvršiti provjera poznavanja rada na računaru);
– vozačka dozvola  iz koje se vidi da posjeduje „B“ ktg.

Kandidati uz prijavu mogu dostaviti i druga dokazna dokumenta  kojima mogu dokazati  sposobnosti koje mogu uticati na opredjeljenje poslodavca da budu izabrani, preporuku prethodnog  poslodavca,  dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti  i dr.

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz  da pripadaju  jednoj od  sljedećih kategorija:

- porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju);
– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva), prilikom izbora imat će prednost  u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sva dokumenta  dostaviti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ukoliko kandidati dostavljaju  fotokopiju, potrebno je da ovjera nije  starija od 6 mjeseci računajući do dana objave oglasa).

Sa kandidatima  koji budu ispunjavali  formalno-pravne uslove obaviće se usmeni  test (stručni  dio – intervju i opšti dojam  o kandidatu), prilikom kojeg će se izvršiti provjera sposobnosti kandidata  po referencama bitnim za poslodavca i radno mjesto, a u skladu sa Opštim kriterijima za prijem radnika u radni odnos u JP „ViK“ d.o.o. Zenica broj:101-6020-1/17 od 24.04.2017. godine.

Kandidat koji bude  izabran i primljen  u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada u  trajanju od 3 (tri) mjeseca. U slučaju da primljeni  kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku probnog rada, prestat će mu  ugovor i radni odnos kod poslodavca, bez otkaznog roka i bez ikakvih obaveza poslodavca prema izabranom kandidatu.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, te ukoliko se sa podnosiocima    prijava   u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, odnosno koji se ne pozovu na  intervju, mogu doći preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama direkcije preduzeća.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa, dostaviti na adresu: Javno preduzeće»Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova broj 17 / Radakovo/, sa naznakom „Prijava  na oglas“.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.  

UPRAVA JP „ViK“ D.O.O. ZENICA

Kategorije